Автор: ssena

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ДБФП № BG16RFOP002-2.024-1459-C01

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „Създаване и развитие на предприемаческата идея на фирма „ГАЛЕМБРО ООД“ финансиран от Оперативна…